ninico

来我的子博客玩吖(吃snarry、hannigram、spirk、superbat~)

字猫:

感化寺见元九、刘三十二题名处|唐 ·白居易

微之谪去千馀里,

太白无来十一年。
今日见名如见面,

尘埃壁上破窗前。

⭕️此太白非彼太白。

字猫:

🥮节快落!昨天两遍,今天第三(sán)遍,收官!

水调歌头 | 宋 ·苏轼

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

字猫:

西江月·夜行黄沙道中 | 宋 · 辛弃疾

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年。听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。

旧时茅店社林边。路转溪头忽见。

⭕️哪篇感觉更舒服一点呢?

1.启(左);2.赵(右)

关于临帖的一些注意事项(挺长的)

字猫:

近三个月来,旁听了一门小楷(刚刚入门),合伙开了一期中楷(有一定基础),中奖了一届行书(几乎全新)。在自我学习和教学交流过程中,见到了更多的实际案例,对临帖有了一些更广泛和更细节的理解。眼看新课程就开始了,再不总结就又晚了,现在分享给大家。虽然没有插图,但我觉得对大家还是应该有所启发的。不足甚至错误之处请大家补充和指正。


“为什么要临帖“、”学书法要有什么样的追求“、”“想要达到何等高度”之类的务虚问题,在这就不探讨了。只聊一聊那些在实际操作中需要注意的事项。


认真听讲!认真听讲!认真听讲!从小到大,这句话不知道听了多少遍,但真正能体会其重要性并且身体力行...

© ninico | Powered by LOFTER